Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Házhozmenő települési hulladékgyűjtés

Házhozmenő települési hulladékgyűjtés

A települési hulladékot az ingatlanhasználó

a) a hulladék képződésének helye szerinti ingatlan területén,

b) a hulladék képződéséhez legközelebb eső gyűjtésre alkalmas területen vagy helyiségben, vagy

c) a települési önkormányzat által kijelölt helyen, szabványos gyűjtőedényben gyűjti.

Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt közterületen tartósan csak a közterület használatára vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint helyezheti el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a gyűjtőedény ürítési célból történő közterületre helyezése.

Az ingatlanhasználó a rendszeresített és hirdetményben közölt járat szerinti gyűjtőnapon a gyűjtőedényzetet reggel 6 óráig, a gyűjtőjárművel biztonságosan megközelíthető útpadkára, illetve az úttest mellett közvetlenül elhelyezkedő járdára kell, hogy kihelyezze és ezzel a szolgáltatás igénybevételét kezdeményezze. Az ürítést követően az edényzetnek a közterületről történő eltávolítása az ingatlan használó kötelezettsége.

A Területi Szolgáltató alkalmazottai az edenyzetet nem kötelesek kiüríteni, amennyiben azokat az ingatlan használó a járati napon a közterületre a fentiek szerint meghatározott módon nem rakta ki, illetve a gyűjtőedényzet bármilyen egyéb okból megközelíthetetlen.

A Területi Szolgáltatónak jogában áll a gyűjtő edényzet kiürítését, illetve a hulladék szállítást megtagadni,

  • ha az ingatlan használó által kihelyezett edényzet nem felel meg a jelen területi ÁSZF-ben foglalt előírásoknak(nem szabványos),
  • olyan mertekben sérült, törött, hogy a gyűjtési technológia betartását nyilvánvalóan veszélyezteti;
  • megállapítható, hogy a gyújtó edényben kihelyezett hulladék a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet;
  • érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtő edény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési hulladéknak;
  • a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, es a gyűjtő edeny ürítése a környezet szennyezése,

a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges,

  • a gyűjtő edényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot.

A Területi Szolgáltató a települési vegyes hulladékot a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott gyakorisággal szállítja el.